Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Quảng cáo tại hệ thống Trung tâm thương mại BigC

Biển quảng cáo tấm lớn ngoài trời

Quảng cáo tại hệ thống Trung tâm thương mại Metro